سرفصل و تحلیل دوره های جدید آموزشی CCNP CLoud - منبع: سایت شرکت سیسکو

استفاده از سیستم CLOUD بمعنای قبول نقشها و مسئولیتهای جدید است. مهندسان CLOUD نیازمند به به فراگیری مهارتهای لازم جهت کار با مدلهای عمومی و اختصاصی و مدلهای ابر هیبریدی و نیز راه حلهایی برای دسترسی به اهرمهای اصلی در سیستم CLOUD میباشند.

گواهینامه CCNP CLOUD در واقع یک گواهینامه تخصصی بر اساس برنامه های آموزشی است که هدف آن صرفا متخصصان سیستم CLOUD و مدیران، طراحان و معماران سیستم CLOUD  میباشد. این دوره دانش و مهارتهای مورد نیاز جهت طراحی و ارائه مطالب را بطور خودکار و با نظارت مدیریت سیستم ابر و زیرساخت آن بعنوان یک سرویس استقرار و یادگیری مداوم در یک کمپانی که بر اساس این سیستم کار میکند را از ابتدا تا انتها مد نظر قرار داده است.

 

جهت مشاهده سرفصل های کامل این دوره، در بخش بالا روی تب "سرفصل" کلیک فرمایید.

 

 

لینک دانلود چارت دوره های آموزشی سیسکو

 

آزمونها و آموزشهای توصیه شده:

آزمونهای مورد نیاز برای گذراندن این دوره عبارتند از:

1- 460 – 300: CLDINF) Implementing The Cissco Cloud Infrastructure)

2- 465 – 300: CLDDES) Dsigning The Cisco Cloud)

3- 470 – 300: CLDAUT)  Automating To Cisco Enterprise Cloud)

4- 475 – 300: CLDACI) Building The Cisco Cloud With Application Centric Infrustructure)

  

1- آزمون CLDINF

 • راه اندازی زیرساختهای ابر از جمله مراکز داده های فیزیکی و مجازی
 • پیاده سازی زیرساختهای ذخیره سازی و اتصال
 • پیاده سازی زیرساختهای شبکه و اتصال
 • انجام محاسبات پیاده سازی
 • عیب یابی بکه ابر یا برنامه های کاربردی
 • شناسایی زیرساختهای حوزه عملیاتی

 

2- آزمون CLDDES

 

 • طراحی خصوصی ابر زیر ساخت
 • طراحی عمومی ابر زیر ساخت
 • طراحی ابر امنیتی
 • طراحی مجازی سازی و خدمات شبکه مجازی

 

3- آزمون CLDAUT

 

این آزمون دانش یک فرد برای ارائه (Infrastructure as a serving) یا Iaas شخصی و ارائه Iaas هماهنگ با شبکه اتوماسیون و ارائه Iaas  ترکیبی میباشد.

 

4- آزمون CLDACI

این آزمون دانش و مهارتهای فرد را در زمینه معماری (Application Centric Infrastructure  (ACI و نیز توپولوژی ACI

و نیز طراحی و پیکره بندی APICApplication Policy Infrastructure Controller) و نیز ادغام آن در ACI  میباشد.

 

160 ساعت به صورت عملی و تئوری با لابراتوار مجهز

(شامل 4 دوره - هر دوره 40 ساعت)

A- 300 - 460 CLDINF

1.0 Knowledge of Cloud Infrastructure

1.1 Demonstrate practical experience of both physical and virtual Data Centers

 • 1.1.a Validate physical connection to LAN, SAN
 • 1.1.b Management connection
 • 1.1.c Server ports to chassis
 • 1.1.d Virtual fiber channel
 • 1.1.e Domain Virtual Machine Manager (VMM)
 • 1.1.f Configuring UCS service profiles, vNICs & templates

1.2 Setup hypervisor

 

2.0 Describe the Basic Operation and Components Involved in a Call

2.1 Implement storage infrastructure

 • 2.1.a Block Storage
  • 2.1.a.1 Zoning
  • 2.1.a.2 Describe initiator and target relationship
  • 2.1.a.3 Boot targets
  • 2.1.a.4 Setup LUN/Volume on storage controller
 • 2.1.b File Storage
  • 2.1.b.1 Mount point vs. shares

2.2 Implement storage connectivity

 • 2.2.a Configure vHBA
 • 2.2.b Configure WWPN pool
 • 2.2.c Configure WWN Pool
 • 2.2.d Configure iSCSI pool
 • 2.2.e Configure VSAN group
 • 2.2.f Configure boot order/ boot policy
 • 2.2.g Configure local storage / disk policy (RAID)
 • 2.2.h Describe protected config

 

3.0 Configure an IOS Gateway

3.1 Implement network infrastructure

 • 3.1.a Nexus 1000v / Distributed Virtual Switch (DVS)
 • 3.1.b Virtual switch

3.2 Implement network connectivity

 • 3.2.a vNICs
 • 3.2.b MAC pool
 • 3.2.c IP Management pool
 • 3.2.d UUID pool
 • 3.2.e Port-profiles / port groups
 • 3.2.f VLAN group, VXLAN

 

4.0 Configure Conferencing Device

4.1 Implement Compute

 • 4.1.a Virtual
  • 4.1.a.1 Install Hypervisors
  • 4.1.a.2 Configure templates
  • 4.1.a.3 Configure resource pools
 • 4.1.b Physical
  • 4.1.b.1 Bare Metal
   • 4.1.b.1.1 OS image / template
   • 4.1.b.1.2 PXE boot
   • 4.1.b.1.3 Lights out management
 • 4.1.c UCSM
  • 4.1.c.1 Service profiles
  • 4.1.c.2 Boot policy

 

5.0 QoS Model

5.1 Troubleshoot context of workflow or applications

 • 5.1.a Describe troubleshooting methodologies
 • 5.1.b Templates
 • 5.1.c Orchestration
 • 5.1.d Provisioning

5.2 Identify operational domains

 • 5.2.a Storage
 • 5.2.b Networking
 • 5.2.c Virtualization
 • 5.2.d Compute

 

 

 

B- 300 - 465 CLDDES

 1.0 Translate Requirements into Automation Designs

1.1 Gather business requirements

 • 1.1.a Identify key business requirements for cloud/automation
 • 1.1.b Choose appropriate cloud implementation to meet business requirements

1.2 Describe automation as a foundation of cloud design

1.3 Design appropriate automation tasks to meet requirements

 • 1.3.a Design infrastructure container automation within UCS Director
 • 1.3.b Design catalog
 • 1.3.c Define infrastructure container
 • 1.3.d Design workflow and services

1.4 Design Prime Services Catalog store front for UCS Director

1.5 Design Application and Platform as a Service using Stack Designer

1.6 Select the appropriate solution to automate private or hybrid clouds

 • 1.6.a Cisco Enablement Platform
 • 1.6.b UCS Director
 • 1.6.c Cisco Intelligent Automation for Cloud (CIAC)

 

2.0 Design a Private Cloud Infrastructure

2.1 Compare and contrast the various private cloud integrated infrastructures

 • 2.1.a Flexpod
 • 2.1.b VBlock
 • 2.1.c Virtual System Specifications (VSPEX)

2.2 Given a set of requirements, determine when to use file or block storage

2.3 Select the methods of accessing storage

 • 2.3.a Determine connectivity types
 • 2.3.b Determine access rights

2.4 Determine the thin/thick provisioning methods for a given environment

2.5 Determine the appropriate methods of interconnecting private clouds

2.6 Determine when to use the appropriate solution to automate network services

 

3.0 Design a Hybrid Cloud Infrastructure

3.1 Compare and contrast the various public cloud architectures

3.2 Select the methodology to connect to public clouds

3.3 Select the appropriate solution to automate hybrid cloud provisioning

 

4.0 Design a Cloud Security Policy

4.1 Describe best practices for securing cloud infrastructure

4.2 Describe best practices for securing cloud services

4.3 Design a secure multi tenant environment

4.4 Design a security policy to protect a private cloud

4.5 Design a security policy to protect a hybrid cloud

 

5.0 Virtualization and Virtual Network Services for Private and Hybrid Clouds

5.1 Describe the advantages, disadvantages and features of different hypervisors

 • 5.1.a Resource scheduling
 • 5.1.b DR
 • 5.1.c HA

5.2 Describe the use of cloud automation tools to facilitate physical to virtual or virtual to virtual migrations

 • 5.2.a Workflows
  • 5.2.a.1 Cisco Enablement Platform
  • 5.2.a.2 UCS Director
  • 5.2.a.3 Virtual Application Container Services (VACS)
 • 5.2.b Compare benefits and limitation of Virtual Machines

5.3 Select the appropriate virtual network and security services to meet requirements

5.4 Describe context aware infrastructure and workflow identity

 • 5.4.a Methodologies
 • 5.4.b Components
 • 5.4.c Use cases

5.5 Describe workload mobility

 • 5.5.a Describe VM migration: move VMs from any hypervisor to any public cloud and back
 • 5.5.b Describe VM conversion
 • 5.5.c Describe use cases

5.6 Describe the ability to automate VM life cycle

 • 5.6.a Describe workflow creation using Intercloud Fabric Director and Prime Services Catalog

 

 

 

C- 300 - 470 CLDAUT

1.0 Provision Private IaaS Infrastructure

1.1 Create cloud tenant

 • 1.1.a Provision infrastructure devices
 • 1.1.a.1 Provision network
 • 1.1.a.2 Provision compute
 • 1.1.a.3 Provision storage

1.2 Develop policies

 • 1.2.a Network
 • 1.2.b Storage
 • 1.2.c Compute
 • 1.2.d Cost model
 • 1.2.e Service catalog

1.3 Manage virtual data centers

 • 1.3.a Create virtual data center
 • 1.3.b Manage application categories in a VDC

1.4 Manage workflows

 • 1.4.a Create input/output parameters
 • 1.4.b Add tasks to workflow designer
 • 1.4.c Create custom workflow tasks
 • 1.4.d Describe the open automation took kit (SDK)

1.5 Manage catalogs

 • 1.5.a Publish standard and advanced catalogs
 • 1.5.b Cloning a catalog
 • 1.5.c Create user VM action policy
 • 1.5.d Cost (monetary) tracking

1.6 Configure self-service provisioning in Cisco UCS Director

 • 1.6.a Customize portals
 • 1.6.b Create service request workflow
 • 1.6.c Monitor service requests

 

2.0 Provision Private IaaS Catalog

2.1 Publish Cisco UCS Director services in PSC 11.0

 • 2.1.a Discover Cisco UCS Director catalogs and templates
 • 2.1.b Publish services with RBAC for end-user ordering

2.2 Order PSC IaaS services as end users

 • 2.2.a Login as an end user
 • 2.2.b Order a VM based on standard or advanced
 • 2.2.c Catalogs
 • 2.2.d Order a service container

2.3 Publish application stack services

 • 2.3.a Design application stack services
 • 2.3.b Publish application stack services with RBAC for end-user ordering
 • 2.3.c Order application stack as an end user

 

3.0 Provision Private IaaS with Network Automation

3.1 Define policies for container

 • 3.1.a Computing policies
 • 3.1.b Network policy
 • 3.1.c Storage policies
 • 3.1.d System policies

3.2 Defining global resource pools

 • 3.2.a Configure VLAN/VXLAN pools
 • 3.2.b Configure IP subnet pools
 • 3.2.c Configure static IP pools

3.3 Creating a Cisco VACS three-tier internal template

 • 3.3.a Specifying a template type
 • 3.3.b Selecting the deployment options
 • 3.3.c Configuring network resource pools
 • 3.3.d Configuring VM networks
 • 3.3.e Adding virtual machines to a template

3.4 Creating a Cisco VACS three-tier external template

 • 3.4.a Define ACL for three-tier external template
 • 3.4.b Configure security zones

3.5 Publish discovered VACS services in PSC 11.0

 • 3.5.a Discover the VACS containers
 • 3.5.b Register the VACS application container templates

 

4.0 Provision Hybrid IaaS

4.1 Configure intercloud fabric connectivity

 • 4.1.a Set up provider cloud account
 • 4.1.b Set up infrastructure image
 • 4.1.c Set up secure extension
 • 4.1.d Add port profile
 • 4.1.e Create IP pools for VMs
 • 4.1.f Create user groups and users
 • 4.1.g Configure vDCs
 • 4.1.h Configure network and system policies

4.2 Create VM templates to deploy new workloads in the hybrid cloud

 • 4.2.a Configure a virtual machine template
 • 4.2.b Configure network policies
 • 4.2.c Configure system policies
 • 4.2.d Configure storage policies
 • 4.2.e Configure VMware policies (network, system, computing, and storage)
 • 4.2.f Create a catalog for templates

4.3 Create VM templates to migrate workloads between public cloud and private clouds

 • 4.3.a Configure a virtual machine template
 • 4.3.b Configure network policies
 • 4.3.c Configure system policies
 • 4.3.d Configure storage polices
 • 4.3.e Configure VMware policies (network, system, computing, and storage)
 • 4.3.f Create a catalog for templates

4.4 Deploy security appliances in the hybrid cloud

 • 4.4.a Run infrastructure wizard through ICF to bring up ICS services controller and cloud components (such as: PNSC)
 • 4.4.b Add the compute firewall
 • 4.4.c Define compute security profile
 • 4.4.d Define object groups, zones, rules, and policies
 • 4.4.e Create service path
 • 4.4.f Bind the service path to port profile

4.5 Configure routing policies to enable secure communication between hybrid cloud VMs

 • 4.5.a Add edge routers
 • 4.5.b Add system policies
 • 4.5.c Add network policies
 • 4.5.d Add routing policies
 • 4.5.e Assign VMs

4.6 Configure end-user workflows to manage virtual machines in hybrid cloud environment

 • 4.6.a Bursting
 • 4.6.b Sandbox for development
 • 4.6.c Disaster recovery
 • 4.6.d Production deployment on public environment

 

5.0 Application Provisioning and Life-Cycle Management

5.1 Order a virtual server on PSC 11.0

 • 5.1.a Order a VM based on standard or advanced catalogs
 • 5.1.b Order a service container

5.2 Order a physical server on PSC 11.0

 • 5.2.a Order a bare-metal physical server
 • 5.2.b Order a virtualized physical server

5.3 Order a multitier application container on PSC 11.0

 • 5.3.a Order a three-tier application container

5.4 Managing application containers

 • 5.4.a Access the application container reports
 • 5.4.b Power on the application container
 • 5.4.c Power off the application container
 • 5.4.d Add VMs to application container
 • 5.4.e Delete VMs from application container
 • 5.4.f Delete an application container

5.5 Managing life cycles

 • 5.5.a VM
 • 5.5.b Compute
 • 5.5.c Storage
 • 5.5.d Network

5.6 Snapshots

 • 5.6.a Types
 • 5.6.b Requirements
 • 5.6.c Limitations

  

 

 

D- 300 - 475 CLDACI

1.0 ACI Architectural Overview

1.1 Describe concepts of decoupling of identity from location and why ACI is relevant

 • 1.1.a Application policy
 • 1.1.b Application mobility
 • 1.1.c Application use cases for ACI

1.2 Describe basic fabric design concepts

 • 1.2.a Theory of design leaf spine
 • 1.2.b Fabric controller

1.3 Describe connectivity for the following

 • 1.3.a Bare metal servers
 • 1.3.b Appliances
 • 1.3.c Networks
 • 1.3.d Interoperability

1.4 Describe fabric use of VXLAN

1.5 Describe the operational model change in data center / orchestration / northbound API

  

2.0 ACI Fabric Fundamentals

2.1 Describe ACI VXLAN overlay functionality

2.2 Describe service graphing

2.3 Describe endpoints and endpoint groups

2.4 Describe application workload mobility

2.5 Describe ACI multitenancy model

2.6 Describe Layer 4 to Layer 7 services

2.7 Describe telemetry

2.8 Describe dynamic load balancing

2.9 Describe unicast fast reroute

2.10 Describe multicast fast reroute

2.11 Describe health scores

2.12 Describe anycast gateway

2.13 Describe the object-oriented NX-OS

 

3.0 ACI Physical Topology

3.1 Explain 40 Gb and 100 Gb technologies

3.2 Describe spine

3.3 Describe leaf

3.4 Describe fat tree

3.5 Describe federation of policies

3.6 Describe architecture spine, leaf

3.7 Describe FEX placement

3.8 Describe vPC and ACI

3.9 Describe hypervisor networking

3.10 Describe pods

3.11 Describe controller network

 

4.0 ACI Design and Configuration

4.1 Describe migration

4.2 Explain ACI scale

 • 4.2.a Per fabric
 • 4.2.b Per leaf

4.3 Designing Topologies

4.4 Describe ACI external and management tenants / EPGs

 • 4.4.a Layer 2
 • 4.4.b Layer 3
  • 4.4.b (i) Private – Layer 3

4.5 Configure application profile

4.6 Configure contracts

4.7 Configure EPGs

4.8 Configure tenant

 

5.0 APIC Automation Using Northbound API

5.1 Describe the role of automation and APIs

5.2 Compare and contrast the DevOps approach and the ITIL approach

5.3 Differentiate the relationship between the following technologies and the ACI operational models

 • 5.3.a Puppet
 • 5.3.b Chef
 • 5.3.c Python (Cobra, SDK)
 • 5.3.d JSON
 • 5.3.e XML
 • 5.3.f RESTful API

 

6.0 ACI Integration

6.1 Integrating L4-7 Services with ACI

 • 6.1.a Describe the Layer 4-7 ACI concepts
  • 6.1.a (i) Firewalls
  • 6.1.a (ii) Load balancers
  • 6.1.a (iii) IDS
 • 6.1.b Integrating existing Cisco and OEM devices
 • 6.1.c Describe the automation capabilities
 • 6.1.d Implement ACI with fully integrated devices

6.2 Hypervisor integration

 • 6.2.a Describe how the hypervisor endpoint discovery is accomplished
 • 6.2.b Describe how the hypervisor endpoint policy is applied
 • 6.2.c Compare and contrast the ACI features of the Cisco AVS to other virtual switches

6.3 Integration with Cisco OpenStack

 • 6.3.a Describe the role of the Cisco OpenStack controller
 • 6.3.b Describe the Interaction with the ACI fabric: the ACI neutron plugin
 • 6.3.c Describe the OpFlex concept and advantages into an easy integration to the ACI fabric

 

7.0 ACI Day 2 Operations

7.1 APIC management

 • 7.1.a Explain controller overview
 • 7.1.b Explain controller clustering
 • 7.1.c Describe cluster communication
 • 7.1.d Explain scalability

7.2 Monitoring and Troubleshooting

 • 7.2.a Troubleshooting the ACI fabric

 

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از دوره های جدید، تخفیفات و پیشنهادات ویژه ما با خبر خواهید شد

آموزشگاه رایان کالج

آموزشگاه رایان کالج با هدف بالا بردن کیفیت آموزشی حوزه ی فناوری اطلاعات در کشور تاسیس شد. در این محیط آموزشی از جدیدترین و به روزترین متدهای تدریس بهره گرفته شده و تمامی تجهیزات مورد استفاده، با کیفیت و به روز می باشند. اساتید این مجموعه که مهمترین اعضای آن می باشند، همگی دارای مدارک تخصصی، سابقه ی آموزشی مناسب و تجربه ی اجرایی بسیار بالایی می باشند. در نهایت امیدواریم که در رسیدن به یکی از اهداف اصلی خود، که همانا بالابردن علم، تجربه و موفقیت دانشجویان خود می باشد، موفق عمل کنیم. 


 

تماس با ما

تهران،خیابان مطهری، خیابان سنایی، نبش کوچه 21، پلاک 2، مجتمع آموزشی رایان کالج

لوکیشن در گوگل مپ:

https://goo.gl/maps/N77QUB2ZURt

 

91070722 (30خط)
88814480 و 88322796
تلگرام: 09901239800
 
مدیریت: 09399140691